Доклад за дейността на Метин Казак, член на ЕП за мандат 2009 – 2014 г.

2012-11-30 19.42.23

Уважаеми госпожи и господа,

През изминалите години Европа беше изправена пред нови изпитания за нейните граждани, за страните-членки и за европейските институции. С оглед на тежката икономическа криза и трудностите, пред които е изправен Европейският съюз и България, изминалите години бяха изпълнени с предизвикателства за работата ми в Европейския парламент през мандат 2009 - 2014 г. като представител на ДПС и член на парламентарната група на Алианса на либералите и демократите за Европа (АЛДЕ).

През втория ми мандат като български представител в Европейския парламент бях избран за заместник-председател на Подкомисията по правата на човека, координатор на AЛДЕ и заместващ член на Комисията по външните работи и концентрирах парламентарна дейност като член на Комисията по международна търговия. Дейността ми в тези комисии бе свързана, както с отстояването на конкретни позиции по време на обсъжданията в заседанията, така и чрез внасянето на поправки по проекто-доклади, резолюции и мнения в съответната комисия. Членувах и в Съвместния парламентарен комитет „ЕС – Турция” и съм заместващ-член на Комисията по външни работи и Делегацията за връзки с Арабския полуостров, което ми даде възможност да участвам и следя в дълбочина състоянието и процеса на развитие на отношенията между Европейския съюз и съответните държави. Участвах и в предварителните обсъждания на важни въпроси и точки от дневния ред на Пленарните сесии на Европейския парламент в рамките на групата на АЛДЕ, където се оформя политическата позиция на европейските либерали по тях.

Като координатор на европейските либерали в Комисията по международна търговия, която поддържа тясна връзка с Международната търговска организация и отговаря за финансовите и икономическите отношения с трети страни, както и следи за техническата хармонизация и стандартизация на международното право в тази сфера, работих активно за разпределението на задачите между евродепутатите-либерали, утвърждаването на общата позиция на АЛДЕ при гласуване, както и за постигане на баланс в различните позиции и на компромис между отделните политически групи при разглежданите резолюции, доклади, становища и предложения.

Работата ми като заместник-председател на Подкомисията по правата на човека, в която се разглеждат въпросите относно правата на човека, защитата на малцинствата и насърчаването на демократичните ценности в трети страни, както и прилагането и оценката на политиките на Европейския съюз за човешките права, включваше подготвянето на резолюции, доклади, устни и писмени въпроси. Участвах в редица правозащитни мисии в трети държави, междупарламентарни делегации и съвместни парламентарни комисии.

В качеството ми на член на Делегацията в Съвместния парламентарен комитет „ЕС – Турция”, както и в Делегацията за връзки с Арабския полуостров активно участвах и следях състоянието и процеса на развитие на отношенията между Европейския съюз и съответните държави.

В периода 2009 - 2014 г. бях избран за основен докладчик по два доклада, които бяха гласувани и приети с голямо мнозинство по време на Пленарните сесии на ЕП. Също така бях избран за докладчик в сянка по 27 доклада, които също бяха гласувани и приети с голямо мнозинство от ЕП. Бях докладчик по 4 становища на ЕП, както и докладчик в сянка по 8 становища, дискутирани и гласувани в комисиите на ЕП, в които съм пълноправен член или заместник член. Съдокладчик съм на 39 Резолюции на ЕП. Автор съм и на 17 парламентарни въпроси, които бяха адресирани до Европейската комисия с искане за писмен или устен отговор.

Икономическото възстановяване и усилията на Европа за преодоляване на кризата остават най-важната за обществото част от дебатите в Европейския съюз. Затова с моите екипи от Информационните офиси в цялата страна организирахме редица форуми с акцент върху икономическата и финансова политика на Европейския съюз, бъдещето на структурните фондове и приоритетите в следващата финансова рамка (2014—2020), които провокираха качествен диалог между експерти, граждани и медиите по тези болезнени въпроси. През изминалите години Информационните офиси в страната предоставяха услуги за гражданите, фирмите и общините, които желаят да кандидатстват със свои проекти по европейските програми, както и да развиват бизнес с партньори от Европа. Така те се превърнаха в изходна база за провеждане на семинари, курсове и колективни консултации по актуални теми от европейската политика и съдействаха за включването на българските граждани към програмите, финансирани от Европейския съюз.

Приоритет в моята работа бе и разширяването на комуникационните дейности, работата с гражданите, медиите и неправителствените организации, които споделят либералните ценности, както и организирането на инициативи и събития за популяризиране дейността на АЛДЕ и ДПС, насочени предимно към младите хора в България. Голяма част от тези събития бяха организирани съвместно с младежките структури на ДПС в цялата страна. Другият основен приоритет в работата ми бе осъществяването на динамична и ефективна връзка между българските граждани, избирателите от ДПС, българското правителство, неправителствения сектор и Европейския парламент. През втория ми мандат като евродепутат организирах поредица от информационни кампании, форуми, обучителни семинари, дискусии, срещи с бизнеса и благотворителни инициативи в цялата страна, подкрепени от Алианса на либералите и демократите за Европа, чиято цел бе запознаване на българските граждани с политиките на Общността.

С успешното провеждане на редица граждански форуми в отделни региони на страната продължих установения ефикасен контакт с гражданите и представителите на местната власт в България, както и с нашите сънародници извън граница, за да бъда максимално полезен на своите съграждани на европейската политическа сцена.

Заедно с моите екипи в Брюксел и България работихме активно по темата за защита на човешките права, екологичните права на гражданите, равноправието между половете, борбата за еднакво плащане за равен труд, в подкрепа на жените предприемачи, утвърждаване на европейските стандарти в областта на политическия живот и междуетническите отношения. Друг акцент от дейността ми с оглед популяризиране работата на Европейския парламент и другите основни институции на Европейския съюз бе организирането на посетителски групи от цялата страна. Те се запознаха пряко с работата на европейските институции и възможностите, които има в офисите ми в Брюксел и София.

И през втория ми мандат като представител в Европейския парламент продължих срещите и тясното сътрудничество с представители на българските общности в Белгия, Испания, Холандия, Великобритания и Турция, с които осъществихме редица дискусии и прояви за запазване на традициите и ценностите ни извън граница.

Събитията, които проведохме от 2009 до 2014 г. в Европейския парламент и цялата страна в партньорство с българските институции, неправителствени организации, университети, средни училища и бизнеса допринесоха за превръщането на приоритетите в моята дейност в постоянно присъстваща и важна тема за българското общество. По този начин работихме за мотивирането на младите хора в България за включването им в демократичния живот и бъдещото изграждане на Европейския съюз.

Метин Казак

член на Европейския парламент,

АЛДЕ-ДПС

Целият отчетен доклад за дейността на Метин Казак, член на ЕП за мандат 2009 – 2014 г. може да прочетете тук.